Statut Polskiej Izby Mleka

Statut Polskiej Izby Mleka

 1. Postanowienia ogólne
 • § 1

1.Izba Gospodarcza o nazwie „Polska Izba Mleka” zwana dalej „Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich wszechstronnej działalności, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji gospodarczych i zagranicznych.
2.Izba ma prawo używać nazwy w języku angielskim: „Polish Milk Chamber”.
3.Izba używać będzie nazwy (firmy) i znaku graficznego (logo) jako wyłączny i jedyny użytkownik, na zasadzie licencji udzielonej przez właściciela znaku graficznego (logo) Izby.

 

 • § 2

Izba jest jednostką organizacyjną samorządu mleczarskiego działającego na rzecz rozwoju i promocji branży mleczarskiej i reprezentuje interesy w niej zrzeszonych podmiotów.

 • § 3

1.Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej.
2.Izba jest także organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55 poz. 235 z późn. zm.)

 • § 4

Izba może wyrażać opinie do projektów rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki, opiniować je oraz służyć pomocą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowaniu aktów prawnych w tym zakresie, a także usprawniać wdrażanie i funkcjonowanie przepisów prawnych w zakresie działalności gospodarczej, a przede wszystkim mleczarskiej, działając w zakresie wskazanym w ustawie o Izbach gospodarczych.

 • 5

1.Izba może zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz innych krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.
2.Izba może tworzyć oddziały regionalne oraz inne wewnętrzne komórki organizacyjne, a także przedstawicielstwa i biura zagraniczne oraz oddziały zagraniczne.

 • § 6

Izba może świadczyć usługi z zakresu doradztwa na rzecz podmiotów gospodarczych.

 • § 7

Izba może decyzją Zarządu Izby ustanawiać i przyznawać medale, odznaki i tytuły honorowe za wybitne zasługi w pracach na rzecz Izby, wspieranie realizacji jej celów statutowych oraz za przyczynianie się do rozwoju mleczarstwa.

 • § 8

Izba działa na rzecz mleczarstwa, wpływa na kształtowanie polityki mleczarskiej i uczestniczy w jej realizacji oraz na rzecz ochrony środowiska, kultury, krajoznawstwa i zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich.

 • § 9

Siedzibą Izby jest miasto Białystok.

 

 • § 10

Izba działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także – gdy realizacja jej celów wymaga tego – poza granicami RP.

 • § 11
 1. Izba używa pieczęci płaskiej i okrągłej z napisem „Polska Izba Mleka” oraz ich odpowiedników w języku angielskim.
  2. Izba może używać znaku graficznego (logo).
  3. Ustalenie wzoru pieczęci oraz znaku graficznego należy do Zarządu Izby.
  4. Treść pieczęci oraz wzór znaku Izby zawarte są w załączniku, stanowiącym integralną część Statutu Izby.
 • § 12

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. z dnia 8 czerwca 1989 roku), powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

 1. Zadania Izby i sposoby ich realizacji
 • § 13

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
1. sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji mleczarskiej oraz rynku mleczarskiego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
2. wychodzenie z inicjatywą ustawodawczą oraz wyrażanie opinii o projektach odpowiednich przepisów i aktów prawnych,
3. współdziałanie na prośbę władz lub z własnej inicjatywy, przy ich opracowywaniu oraz przedstawianie odpowiednim władzom rządowym i samorządowym własnych projektów,
4. monitorowanie i wpływanie na zmiany w zakresie uregulowań prawnych i systemowych dotyczących sektora  mleczarskiego,
5. stała współpraca z instytucjami kreującymi politykę mleczną w kraju (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i inne),
6. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku mleczarskiego oraz poprawy warunków zbytu mleka i produktów mlecznych,
7. prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji mleczarskiej,
8. gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby firm skupujących mleko oraz przedsiębiorców z branży mleczarskiej,
9. kształtowanie świadomości ekologicznej producentów i przetwórców mleka oraz firm działających na rzecz rozwoju branży mleczarskiej,
10. działanie na rzecz poprawy jakości mleka i produktów mleczarskich,
11. promowanie walorów spożycia mleka i przetworów mlecznych na terytorium RP i poza jej granicami,
12. promowanie eksportu produktów mleczarskich,
13. rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami producentów i przetwórców mleka oraz innych organizacji działających na rzecz rozwoju branży mleczarskiej,
14. ścisła współpraca z Komisją Europejską i jej instytucjami w zakresie ustawodawstwa oraz lobbingu na rzecz polskiej branży mleczarskiej,
15. współpraca z organizacjami międzynarodowymi, podmiotami zagranicznymi oraz innymi izbami działającymi za granicą w dziedzinie i na rzecz rozwoju branży mleczarskiej,
16. tworzenie warunków rozwoju członków Izby oraz wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,
17. rozpowszechnianie najbardziej bieżących informacji z sektora mleczarskiego wśród członków Izby,
18. doskonalenie kwalifikacji członków Izby oraz podmiotów zależnych w innych niż powyższe formach,
19. pozyskiwanie szeroko pojętej wiedzy niezbędnej do rozwoju członków Izby,
20. opracowywanie rankingów branży mleczarskiej,
21. świadczenie członkom izby pomocy doradczo-konsultacyjnej,
22. świadczenie członkom Izby pomocy w zakresie obsługi prawnej,
23. świadczenie członkom Izby pomocy w zakresie mediacji,
24. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w celu podnoszenia stopnia innowacyjności podmiotów będących członkami Izby,
25. działalność wydawnicza i szkoleniowa,
26. reprezentowanie interesów członków Izby w pracach organów i instytucji doradczych i opiniodawczych mających wpływ na rozwój polskiego sektora mleczarskiego,
27. przekazywanie zrzeszonym w Izbie podmiotom wszelkich informacji mających znaczenie dla ich działalności,
28. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby oraz udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
29. występowanie o nadawanie odznaczeń (nagród, wyróżnień) dla członków Izby za szczególne zasługi – również odznaczeń państwowych.
30. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania w drodze postępowania polubownego i pojednawczego przed Sądem Polubownym (Arbitrażowym) przy Polskiej Izbie Mleka w Białymstoku sporów związanych ze współpracą członków Izby, a także innych podmiotów, które poddadzą swoje spory pod rozstrzygnięcie tego Sądu na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka.

 • § 14
 1. Zadania statutowe Izba realizuje w szczególności przez:
  1)współpracę z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących mleczarstwa,
  2)udział swoich przedstawicieli w organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz agencjach rządowych, w szczególności Agencji Rynku Rolnego,
  3) współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie mleczarstwa,
  4)tworzenie fundacji,
  5)wyrażenie stanowiska Izby wobec organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów działających w zakresie mleczarstwa, a także wobec instytucji międzynarodowych i Komisji Europejskiej i jej organów,
  6)pomoc członkom Izby w zrzeszaniu się dla realizacji ich celów zawodowych,
  7)upowszechnianie informacji o regulacjach prawnych i standardach związanych z jakością produktów mleczarskich,
  8)organizację targów i wystaw produktów mleczarskich, a także pomoc członkom Izby w uczestnictwie w targach, giełdach, wystawach i konkursach mleczarskich w kraju i zagranicą,
  9)działanie spółek prawa handlowego, które Izba utworzyła lub, których jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
  10)prowadzenie działalności wydawniczej,
  11)prowadzenie działalności szkoleniowej zgodnie z potrzebami członków Izby, z wykorzystaniem najnowszych technologii internetowych,
  12) organizowanie narad i konferencji poświęconych sprawom mleczarstwa,
  13)inspirowanie i pomoc organizacyjną w działalności marketingowej oraz promocji produkcji na rynku krajowym i zagranicznym,
  14)doradztwo w sprawach związanych z (funkcjonowaniem w strukturach UE) integracją Polski z Unią Europejską,
  15)wykonywanie innych czynności np. legalizowanie dokumentów, wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń, stosownie do umów, konwencji międzynarodowych, zwyczajów handlowych,
  16)prowadzenie usług doradczych i konsultingowych,
  17)powoływanie grup eksperckich,
  18)zlecanie wykonania ekspertyz, opinii i analiz na potrzeby działalności Izby.
 • § 15
 1. Oprócz zadań statutowych Izba może wykonywać przekazane lub powierzone ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego zadania z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego po zapewnieniu przez administrację rządową lub samorządową środków finansowych koniecznych do ich realizacji.
  2. Członkowie Izby posiadający fachową wiedzę w danej dziedzinie – służącą działalności Izby i prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą, mogą wykonywać odpłatnie na rzecz Izby zlecone przez Zarząd zadania.

III. Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

 • § 16
 1. Członkowie dzieleni są na :
  a)zwyczajnych;
  b)wspierających;
  c)honorowych.
  2. Członkiem zwyczajnym, zwanym dalej członkiem, może być podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji i przetwórstwa mleka lub działalność powiązaną z mleczarstwem, a także podmiot prowadzący działalność, który może świadczyć usługi na rzecz branży mleczarskiej, a w szczególności spółki i przedsiębiorstwa sprzedające technologie i urządzenia dla producentów mleka, zakładów i spółdzielni mleczarskich, inne przedsiębiorstwa sprzedające produkty i świadczące usługi na rzecz branży mleczarskiej, przedsiębiorcy którzy swoją działalnością zamierzają wspierać rozwój branży mleczarskiej.
  3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Izby.
  4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej obywatelstwo, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla rozwoju działalności gospodarczej w Polsce. Godność członka honorowego nadaje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Izby.
  5. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Izby jest złożenie deklaracji pisemnej. Wzór deklaracji dostępny jest w Biurze Izby i na stronie internetowej Izby. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby po uzyskaniu rekomendacji co najmniej dwóch członków Izby, w ciągu 1 miesiąca po złożeniu deklaracji z zastrzeżeniem § 16 ust. 6.
  6. Skuteczność uchwały Zarządu Izby o nabyciu członkostwa w Izbie uzależniona jest od terminowego dokonania przez ubiegającego się wpłaty wpisowego oraz składki członkowskiej.
  7. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby doręcza się kandydatowi niezwłocznie po jej podjęciu.
 • § 17

Tylko Zwyczajnym Członkom Izby przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze na obradach Walnego Zgromadzenia Izby.

 • § 18

Zwyczajni Członkowie Izby mają prawo:
1. Uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia z prawem głosu,
2. Czynnego i biernego wyboru do władz Izby,
3. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
4. Korzystania ze świadczeń, informacji i doświadczeń Izby,
5. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby,
6. Korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności gospodarczej członków, a w szczególności z doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego,
7. Powoływania się na członkostwo w Izbie w korespondencji, dokumentach handlowych i tablicach informacyjnych. Wykorzystywanie znaku graficznego Izby w reklamie lub w celach promocyjnych wymaga zgody Zarządu Izby,
8. Uzyskiwania informacji o działalności Izby,
9. Ubiegania się o rekomendację Izby,
10. Składania odwołań od decyzji organów Izby do Walnego Zgromadzenia.

 • § 19

Członkowie Izby mają obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał jej władz,
2. Udziału w realizacji celów statutowych Izby,
3. Wniesienia wpisowego i regularnego płacenia składek członkowskich, a członkowie wspierający – regularnego wnoszenia zadeklarowanej pomocy finansowej (nie dotyczy to członków honorowych). Nieopłacenie składek członkowskich za okres ponad 3 miesięcy powoduje skierowanie przez Zarząd Izby wniosku do Sądu Koleżeńskiego o skreślenie członka z Izby.
Sąd Koleżeński rozpatruje sprawę w trybie doraźnym wydając orzeczenie.
4. Przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.
5. Udzielania Izbie na żądanie jej organów wszelkich informacji dotyczących działalności gospodarczej w granicach niezbędnych do realizacji celów Izby, o ile nie stanowią tajemnic handlowych, w szczególności w przypadku,
gdy członek Izby chce uzyskać rekomendację.

 • § 20
 1. Od wszelkich uchwał organów statutowych Izby każdy członek, którego uchwała dotyczy, ma prawo wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną uchwałę.
  Odwołanie należy wnieść w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia uchwały członkowi Izby.
  2. Odwołania wniesione w terminie podlegają rozpoznaniu na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby.
 • § 21
 1. Osoba prawna realizuje swoje prawa członkowskie za pośrednictwem przedstawiciela lub pełnomocnika wskazanego przez władze tej osoby, uprawnione do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
  2. Przedstawiciel lub pełnomocnik osoby prawnej wykonuje swoje prawa wobec Izby osobiście.
  3. Członek Izby będący osobą fizyczną może upoważnić pisemnie do udziału w Walnym Zgromadzeniu i głosowania w jego imieniu innego członka Izby lub ustanowić w tym celu pełnomocnika.
 • § 22

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z Izby, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby,
2. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Izby w wyniku zaprzestania działalności gospodarczej, śmierci członka-osoby fizycznej albo utraty osobowości prawnej przez członka-osobę prawną,
3. Wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego w przypadku uporczywego niewykonywania obowiązków członkowskich
(w tym niepłacenia składek), umyślnego działania na szkodę Izby lub jej członków, nieterminowego opłacania składek członkowskich lub prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o skreśleniu z Izby.

 • § 23

Postanowienia § 22 nie dotyczą członków honorowych.

 • § 24
 1. Od uchwały Zarządu Izby o skreśleniu członka z Izby oraz od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członek może wnieść odwołanie, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały lub orzeczenia, do Walnego Zgromadzenia.
  2. Członek Izby może być zawieszony w swoich prawach:
  a)uchwałą Zarządu Izby; zawieszenie to nie może trwać dłużej niż 3 miesiące;
  b)orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
 2. Organy Izby
 • § 25
 1. Organami Izby są:
  A) walne zgromadzenie,
  B) komisja rewizyjna,
  C) zarząd,
  D) sąd koleżeński.
  2. Kadencja organów Izby trwa 5 lat, z zastrzeżeniem § 35 ust. 5.
  3. Członek organu Izby może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie.
  4. Łączenie funkcji członka kilku wybieralnych organów Izby jest niedopuszczalne.
  5. Członkowie organów Izby wybierani są w wyborach tajnych, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Walne Zgromadzenie
 • § 26
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie Izby.
  2.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z prawem głosowania członkowie oraz z głosem doradczym zaproszeni goście. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć pracownicy Izby, lecz bez prawa głosu.
 • § 27
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby co najmniej raz w roku.
  2. Jedno z posiedzeń Walnego Zgromadzenia powinno się odbyć w ostatnim kwartale roku w celu
  uchwalenia budżetu na przyszły rok.
  4. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są jawne, za wyjątkiem przewidzianych w § 25 ust. 5 statutu.
  5. Tajność posiedzenia może być uchwalona większością 2/3 głosów członków Walnego Zgromadzenia
  obecnych na posiedzeniu.
  6. Wniosek o utajnienie obrad może zgłosić Prezes Zarządu Izby lub 1/4 członków Walnego Zgromadzenia Izby
  obecnych na posiedzeniu.
 • § 28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Izby, na żądanie Komisji Rewizyjnej
lub na wniosek 20 członków Izby.

 • § 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy:
1. Uchwalanie wieloletnich programów działania Izby oraz budżetu na dany rok obrachunkowy;
2. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora Biura Izby;
3. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Izby, odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby oraz decyzji o skreśleniu;
4. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach członków;
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Izby, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy;
6. Udzielanie absolutorium Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej;
7. Ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich w pierwszym roku działalności Izby;
8. Uchwalanie zmian Statutu;
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Izby;
10. Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie należących do kompetencji pozostałych władz Izby.

 • § 30
 1. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych.
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu, bądź w razie jego nieobecności, głos Wiceprezesa prowadzącego obrady.
  3. Dla uchwalenia statutu lub jego zmiany wymagana jest przy głosowaniu obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.
  4. Quorum obowiązuje podczas głosowania podjętego w pierwszym terminie posiedzenia. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie po 15 minutach. Jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
 • § 31
 1. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
  2. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Zarządu Izby lub osoba przez niego wyznaczona z członków Zarządu Izby.
 • § 32
 1. Członkowie Walnego Zgromadzenia winni być zawiadomieni o posiedzeniu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. Spełnieniem tego wymogu jest wysłanie w tym terminie
  listem poleconym zawiadomienia o zgromadzeniu członkowi Izby.
  2. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
 • § 33

Zarząd przedstawia wojewodzie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Izby w terminie 14 dni od daty ich uchwalenia.

 1. Zarząd Izby
 • § 34
 1. Zarząd Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
  2. Prezes Zarządu Izby jest upoważniony do przedstawiania stanowiska Izby na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych z przedmiotem działalności Izby.
  3. Prezes Zarządu Izby może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Izby.
  4. Prezesem Zarządu Izby można być kolejno nie więcej niż przez trzy kadencje.
 • § 35
 1. Zarząd Izby składa się z 7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
  2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu Izby, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza
  i dwóch Członków Zarządu.
  3. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Izby następuje w razie rezygnacji z pełnienia funkcji jak też w przypadku odwołania przez Walne Zgromadzenie lub Prezesa Zarządu Izby.
  4. Jeden z członków Zarządu Izby (poza Prezesem) pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Biura Izby.
  5. Pierwsza kadencja Zarządu trwa 2 lata, a każda następna 5 lat.
  6. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wybierany jest uzupełniająco nowy członek Zarządu na okres do końca kadencji.
 • § 36
 1. Zarząd może obradować na posiedzeniach Zarządu.
  2. Na posiedzenie Zarządu Izby mogą być zaproszone osoby spoza jego grona.
  3. Zarząd ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich w kolejnych (po pierwszym roku) latach działania Izby.
  4. Zarząd uprawniony jest do nabywania i zbywania majątku Izby, w tym nieruchomości.
  5. Zarząd może powoływać komisje problemowe, ekspertów oraz zlecać wykonywanie opinii, ekspertyz, analiz i innych opracowań służących prowadzeniu działalności Izby.
  6. Zarząd może prowadzić negocjacje z innymi podmiotami i organizacjami w celu podjęcia wspólnej działalności (współpracy) służącej realizacji celów Izby.
  7. Zarząd zatwierdza strukturę organizacyjną Biura Izby przedstawioną przez Dyrektora Biura Izby.
  8. Zarząd może uchwalić regulamin działania Zarządu.
  9. Zarząd podejmuje decyzję o wstąpieniu lub wystąpieniu z innych organizacji, w tym Krajowej Izbie Gospodarczej
  10. Wszystkim członkom Zarządu przysługuje prawo do diet za sprawowanie przez nich czynności, jak również zwrot kosztów podróży i innych wydatków spowodowanych tymi czynnościami, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 • § 37
 1. Bieżącymi sprawami Izby administruje Biuro Izby, które odpowiada za prowadzenie bieżącej działalności Izby, zapewnia obsługę jej organów oraz realizuje wyznaczone przez Zarząd zadania i cele statutowe.
  2. Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura Izby.
  3. Do kompetencji Dyrektora Biura Izby należy:
  1)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
  2)wykonywanie przyjmowania i skreślania członków Izby;
  3)ustalanie rocznych programów działania Izby i przedkładanie projektów preliminarzy finansowych;
  4)uchwalanie regulaminów działalności Biura Izby;
  5)rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
  6)zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Izby;
  7)kierowanie bieżącą działalnością Izby;
  8)przygotowywanie wniosków i projektów uchwał dla Walnego Zgromadzenia;
  9)kierowanie i współdziałanie z biurami zagranicznymi, oddziałami i jednostkami organizacyjnymi Izby, powoływanie ich kierowników lub osób zarządzających oraz pracowników.
 2. Komisja rewizyjna
 • § 38
 1. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród swoich członków na okres kadencji trwającej 5 lat.
  2. Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 • § 39

W przypadku odwołania komisji rewizyjnej bez równoczesnego wyboru nowej komisji rewizyjnej dotychczasowa komisja rewizyjna działa do czasu wyboru nowej komisji.

 • § 40
 1. Członkowie komisji rewizyjnej wybierani są na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
  2. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego komisji.
 • § 41

W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Komisji rewizyjnej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wybierany jest uzupełniająco nowy członek Komisji rewizyjnej na okres do końca kadencji.

 

 • § 42

Komisja rewizyjna może uchwalić regulamin prac komisji rewizyjnej.

 • § 43

Członkowie komisji rewizyjnej obowiązani

są do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach komisji.

 • § 44
 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje Przewodniczący stosownie do potrzeb, co najmniej dwa razy do roku.
  2. Przewodniczący komisji rewizyjnej zobowiązany jest zwołać posiedzenie tej komisji na wniosek Zarządu lub przynajmniej dwóch członków komisji rewizyjnej, najpóźniej w terminie 2 tygodni od momentu złożenia na jego ręce takiego żądania.
 • § 45

Uchwały komisji rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

 

 • § 46
 1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
  1) kontrola wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia,
  2) kontrola działalności finansowej Izby,
  3) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie całego składu zarządu lub jego poszczególnych członków,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego,
  2. Zakres zadań komisji rewizyjnej może być rozszerzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 • § 47

Przewodniczącemu i członkom komisji rewizyjnej przysługuje prawo do diet za sprawowanie przez nich czynności, jak również zwrot kosztów podróży i innych wydatków spowodowanych tymi czynnościami, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
D. Sąd Koleżeński

 • § 48

1.Sąd Koleżeński składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat.
2.Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3.Członkowie Sądu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4.Przewodniczącemu i członkom Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo do diet za sprawowanie przez nich czynności, jak również zwrot kosztów podróży i innych wydatków spowodowanych tymi czynnościami, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5.Wygaśnięcie mandatu następuje w przypadku:
a) śmierci członka Sądu Koleżeńskiego;
b) ustania członkostwa w Izbie;
a)zaprzestania reprezentacji członka – osoby prawnej;
b)rezygnacji;
c)odwołania.
6.W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Sądu Koleżeńskiego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wybierany jest uzupełniająco nowy członek Sądu Koleżeńskiego na okres do końca kadencji.

 • § 49

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy :
1.Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Izby, powstałych na tle ich działalności w Izbie lub naruszenia zasad etyki w działalności gospodarczej, na ich wniosek,
2.Rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Izby oraz zasad etyki zawodowej, jak też wydawanie orzeczeń w sprawach przewidzianych niniejszym statutem,
3.Prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych osób.

 • § 50

Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 osobowym. Skład orzekający członkowie Sądu wybierają spośród siebie.

 • § 51

1.Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary :
a)upomnienie;
b)zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat;
c)wykluczenie z Izby.
2.Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

 1. Komisje problemowe
 • § 52
 1. W Izbie mogą być powoływane komisje problemowe, które spełniają rolę pomocniczą wobec Izby i są powoływane przez Zarząd.
  2. Komisje problemowe tworzone są w drodze uchwał Zarządu Izby.
  3. Komisje problemowe są zobowiązane do wydawania opinii na żądanie Zarządu, Prezesa Zarządu Izby lub Dyrektora Biura Izby.
  4. Zakres zadań komisji problemowych określa Zarząd.
 • § 53
 1. Członkowie komisji problemowych, a w tym przewodniczący komisji mogą być powoływani zarówno spośród członków Walnego Zgromadzenia jak i osób i podmiotów niebędących członkami Izby.
  2. Członek Walnego Zgromadzenia Izby może być powoływany, co najwyżej do dwóch komisji problemowych.
  3. Na wniosek komisji składającej się wyłącznie z członków Walnego zgromadzenia jej skład może być rozszerzony przez Zarząd o osoby niebędące członkami Walnego Zgromadzenia a posiadające wiedzę fachową w danej dziedzinie.
 • § 54

Komisja problemowa może uchwalić regulamin działania.

 • § 55

W posiedzeniach komisji problemowych mogą brać udział Prezes, Wiceprezesi, pozostali Członkowie Zarządu Izby oraz Dyrektor Biura Izby.

 • § 56
 1. Komisjom przysługuje prawo wnioskowania do Zarządu o powołanie ekspertów spoza członków Walnego Zgromadzenia i pracowników Biura Izby.
  2. Powoływanie ekspertów następuje w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Biura Izby bądź na jego wniosek.
 • § 57

Uchwały komisji przekazywane są Prezesowi Zarządu Izby, który nadaje im właściwy bieg.

 • § 58

Zarząd może powołać dowolną ilość komisji problemowych.

 • § 59
 1. Komisje problemowe mogą być tworzone jako komisje stałe i nadzwyczajne.
  3. Komisje nadzwyczajne tworzone są na określony czas lub na czas spełnienia określonych zadań.
 • § 60

Poszczególni członkowie komisji lub całe składy osobowe komisji mogą być w trakcie działań tej komisji odwołane przez Zarząd Izby, a na ich miejsce mogą być powołane nowe osoby lub składy osobowe komisji.

 • § 61

Przewodniczący komisji kieruje działalnością komisji, w tym zwołuje i przewodniczy posiedzeniom komisji.

 

 • § 62

1.Członkom komisji przysługuje prawo do diet za sprawowanie przez nich czynności członka komisji jak również zwrot kosztów podróży i innych wydatków spowodowanych tymi czynnościami, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2.Wynagrodzenie członków komisji niebędących członkami Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w drodze zawartej z nimi umowy.

 1. Reprezentacja Izby
 • § 63

Izbę reprezentuje na zewnątrz (i składa w jej imieniu oświadczenia woli) dwóch członków Zarządu łącznie.
VI. Gospodarka Izby

 • § 64

1.Izba prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu (planu finansowego) Izby.
2.Budżet (plan finansowy) uchwalony jest przez Walne Zgromadzenie na rok kalendarzowy.
3.Izba może posiadać majątek w postaci nieruchomości, ruchomości i funduszy.

 • § 65

1.Projekt budżetu (plan finansowy) Izby przygotowuje Zarząd.
2.Projekt budżetu (plan finansowy) Zarząd przesyła członkom Walnego Zgromadzenia listami poleconymi, najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby, w którego porządku obrad jest podjęcie uchwały budżetowej. Spełnieniem tego wymogu jest wysłanie w tym terminie listem poleconym zawiadomienia o zgromadzeniu wraz z projektem budżetu członkowi Izby.
3.Budżet (plan finansowy) jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
4.Do czasu uchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu opracowany przez Zarząd.
5.W pierwszym roku działalności Izby (w miesiącach od daty rejestracji do końca roku kalendarzowego) podstawą gospodarki finansowej Izby będzie plan finansowy opracowany przez Zarząd Izby.
6.Rokiem obrotowym Izby jest rok kalendarzowy.

 

 • § 66

Dochody Izby pochodzą z:
1. otrzymanej dywidendy z dochodów spółek prawa handlowego, których Izba jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
2. innego majątku Izby,
3. darowizn, zapisów, subwencji, dotacji i innych wpłat,
4. składek członkowskich i wpisowego,
5. opłat z tytułu usług świadczonych przez Izbę,
6. wpływów z oprocentowania rachunków bankowych i lokat,
7. dotacji na rzecz Izby.

 

 • § 67

Wydatki objęte planem finansowym nie mogą przekroczyć dochodów, z zastrzeżeniem, że po stronie dochodów ujmowane są również kredyty i pożyczki.

 • § 68

Za prawidłową gospodarkę finansową Izby odpowiada Zarząd.

 

 • § 69

Izba prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
VII. Rozwiązanie i likwidacja Izby

 • § 70

1.Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji Izby następuje większością 2/3 oddanych głosów bez względu na liczbę obecnych.
2.W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji bądź rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenia powołuje likwidatora i ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała ta podlega zgłoszeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3.W razie braku środków finansowych, koszty likwidacji pokrywa się ze środków jej członków do wysokości rocznej składki.

VIII. Ustalenia końcowe

 • § 71

Członek Zarządu pełniący funkcję Dyrektora Biura Izby – w osobie Pani Agnieszki Maliszewskiej (inicjatorki powołania Izby) – zostanie powołany na mocy niniejszego Statutu i stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia.
Statut ten uchwalono na Walnym Zgromadzeniu Członków – Założycieli Polskiej Izby Mleka w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2008 roku.
Podpisy Członków – Założycieli zatwierdzających treść Statutu poniżej – na kolejnych stronach.§